سرویس ها

هر آن چیزی که لازم است بدانید

کلاسهای جهانبینی

برای درمان اعتیاد طبق دانش کنگره 60 سه ضلع جسم، روان و جهانبینی در انسان باید به تعادل برسد. برای اصلاح جهانبینی و یا همان نگرش به خود و دنیای پیرامون، نیاز به آموزش می باشد.

 

ضلع جهانبینی در انسان کاملا قابل تغییر است. انسان موجودی است که در صورت دانستن خطا، هرگز آن خطا را انجام نخواهد داد. به عنوان مثال شما میدانید که هیچگاه نباید جسم تیز را مستقیم وارد چشم خودتان کنید! از کجا میدانید؟!

نتیجه اینکار حاصلی جز کوری چشم نخواهد داشت. حال تصور کنید تمام دوستان اطراف شما اینکار را انجام دهند، آیا شما هم اینکار را انجام میدهید؟ آیا میگویید تحت تاثیر محیط قرار گرفتم؟ هرگز!

مقصود ما از دانستن یک چنین مفهومی است. ما دانش درمان اعتیاد از این جنس را به شما انتقال میدهیم. اگر تمامی اطرافیان نیز مصرف کنند شما هرگز اینکار را انجام نخواهید داد.

پشتیبانی